Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

09.12.2021 • Przetargi

Zarząd Unimor Development S.A. zaprasza do złożenia pisemnej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
2. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zbadanie sprawozdania finansowego Spółki”, w terminie do dnia 15.11.2021 r. do godz. 15.00, pocztą na adres: UNIMOR DEVELOPMENT S.A. ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, za potwierdzeniem odbioru lub osobiście w sekretariacie Spółki, pod adresem jw. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.
3. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
– gotowości, w razie potrzeby, do obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za okres objęty badaniem w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki,
– uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z badania celem zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników,
– przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
4. Oferta winna zawierać:
a) informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
(z załączeniem dokumentów potwierdzających powyższe fakty – w oryginałach lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopiach) oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
c) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania oraz warunki płatności,
d) harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego.
5. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania ostatecznego wraz z przekazaniem opinii i raportu ustala się:
– do dnia 31 marca 2022 r. dla sprawozdania finansowego za rok 2021,
– do dnia 31 marca 2023 r. dla sprawozdania finansowego za rok 2022.
6. Kryteriami oceny ofert będą cena, warunki płatności, pozycja na rynku usług audytorskich, termin i nakład pracy planowany na badanie sprawozdania, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w tym znajomość branży, w której działa Spółka.
7. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 05.12.2021 r. Zgłoszenia, które nie spełnią powyższych wymagań lub zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru biegłego rewidenta, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

O wynikach wyboru Rada Nadzorcza pisemnie poinformuje tylko tego oferenta, którego oferta została wybrana.