Ogłoszenie o ZWZA

Ogłoszenie o ZWZA

19.05.2022 • Dla Akcjonariuszy

Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 395 § 1 i art. 399 § 1  Kodeksu Spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

na dzień 30.06.2020 r. o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2020.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2020,
  3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2020 o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, marketingowe, w zakresie PR oraz doradztwa związanego z zarządzaniem,
  4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020,
  5. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h.,
  6. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2020,
  7. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2020,
  8. pokrycia straty za rok 2020,
  9. zmiany składu Rady Nadzorczej,
  10. wyrażenia zgody na zbycie akcji LOCUM S.A. z siedzibą w Warszawie.
 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd UNIMOR DEVELOPMENT S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest określone przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.