Ogłoszenie o ZWZA

Ogłoszenie o ZWZA

08.08.2022 • Dla Akcjonariuszy

Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 395 § 1 i art. 399 § 1  Kodeksu Spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 15.07.2022 r. o godzinie 13:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2021.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2021,
  3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2021 o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, marketingowe, w zakresie PR oraz doradztwa związanego z zarządzaniem,
  4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021,
  5. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h.,
  6. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2021,
  7. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2021,
  8. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2021,
  9. zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
  10. zmian Statutu Spółki,
  11. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd UNIMOR DEVELOPMENT S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest określone przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

Treść proponowanych zmian w statucie Spółki.