Ogłoszenie o ZWZA 03.06.2024 r.

Ogłoszenie o ZWZA 03.06.2024 r.

17.07.2024 • Dla Akcjonariuszy

Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 03.06.2024 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2023.

 

 

 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
c) przeznaczenia zysku za rok 2023,
d) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2023,
e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2023.

7. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd UNIMOR DEVELOPMENT S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest określone przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.