Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu

21.09.2021 • Kariera

Rada Nadzorcza spółki Unimor Development S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka), działając na podstawie par. 10 ust. 2 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki (dalej „Prezesa Zarządu”):

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien:

1) spełniać łącznie poniższe warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

e) wykazywać się brakiem kar za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

f)  posiadać dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami,

2) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2. Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,

6) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych

3. Kandydat składa zgłoszenie zawierające oświadczenia w zakresie opisanym w pkt 1 i 2 powyżej. Wzór zgłoszenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w ust. 1 i 2,

2) życiorys (CV) zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,

3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

4) inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3 powinny zostać złożone w przez Kandydata w odpisach lub oryginałach. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki dodatkowych dokumentów lub oryginałów dokumentów na każde wezwanie organu pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6. Kandydaci mogą składać zgłoszenia w siedzibie Spółki w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, w dni robocze, w godz. od 9:00 do 16:00 w terminie do dnia 26 czerwca 2019 roku do godziny 14:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Unimor Development S.A. – nie otwierać”.

7. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

8. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

9. Rada Nadzorcza Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenia niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania zgłoszeń.

10. Rada Nadzorcza Spółki zaprosi Kandydatów, którzy przeszli wstępną weryfikację do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia czynności o których mowa powyżej. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu.

11. Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje m.in.:

    1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad funkcjonowania rynku, na którym funkcjonuje Spółka,

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,

3) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu Spółki,

4) znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Członka Zarządu w Spółce.

12. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku telefonicznie na numery telefonu wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały o wyłonieniu Kandydata.

13. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych oraz wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

14. Rada Nadzorcza Spółki ma prawo do korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy innych podmiotów, w tym między innymi podmiotów świadczących usługi doradztwa personalnego.

15. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

Pliki do ściągnięcia:

Formularz oświadczenia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu