Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu ZEFIR OFFICE Sp. z o.o.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu ZEFIR OFFICE Sp. z o.o.

11.08.2020 • Kariera

ZEFIR OFFICE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka), działając na podstawie § 21 ust.1 Aktu założycielskiego ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki (dalej „Prezesa Zarządu”):

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien:

1) spełniać łącznie poniższe warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

e) wykazywać się brakiem kar za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

f) posiadać dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami,

2) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

3)posiadać doświadczenie w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych i upadłościowych podmiotów prawa handlowego.

2. Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,

6) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych

3. Kandydat składa zgłoszenie zawierające oświadczenia w zakresie opisanym w pkt 1 i 2 powyżej. Wzór zgłoszenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w ust. 1 i 2,

2) życiorys (CV) zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,

3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

4) inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3 powinny zostać złożone w przez Kandydata w odpisach lub oryginałach. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia ZEFIR OFFICE Sp. z o.o. dodatkowych dokumentów lub oryginałów dokumentów na każde wezwanie organu pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6. Kandydaci mogą składać zgłoszenia w siedzibie Spółki w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, w dni robocze, w godz. od 9:00 do 16:00 w terminie do dnia 11 października 2019 roku* do godziny 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ZEFIR OFFICE Sp. z o.o. – nie otwierać”.

7. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

8. Dopuszczenie przez ZEFIR OFFICE Sp. z o.o. choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

9. ZEFIR OFFICE Sp. z o.o. zweryfikuje złożone zgłoszenia niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania zgłoszeń.

10. ZEFIR OFFICE Sp. z o.o. dokona wyboru kandydata po dokonaniu oceny jego kwalifikacji.

11. Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje m.in.:

1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad funkcjonowania rynku, na którym funkcjonuje Spółka,

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,

3) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu Spółki,

4) znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Członka Zarządu
w Spółce.

12. ZEFIR OFFICE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych oraz wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

13. ZEFIR OFFICE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

Formularz oświadczenia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu