Ogłoszenie o NWZA

Ogłoszenie o NWZA

19.05.2022 • Dla Akcjonariuszy

Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje w trybie Art. 400 § 1 ksh:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

na dzień 4 września 2020 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej X kadencji.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd UNIMOR DEVELOPMENT S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest określone przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.