Ogłoszenie o NWZA

Ogłoszenie o NWZA

13.04.2024 • Dla Akcjonariuszy

Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 400 § 1 KSH oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 11.03.2024 r. o godzinie 9:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Kodeksu PGZ do stosowania przez Spółkę.
  6. Zamknięcie obrad.

Zarząd UNIMOR DEVELOPMENT S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest określone przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.