Ogłoszenie o NWZA

Ogłoszenie o NWZA

20.05.2024 • Dla Akcjonariuszy

Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 400 § 1 KSH: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 07 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimor Development SA z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
  2. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd UNIMOR DEVELOPMENT S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest określone przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.