Ogłoszenie o NWZA

Ogłoszenie o NWZA

30.06.2022 • Dla Akcjonariuszy

Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony
w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 400 § 1 KSH:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

na dzień 30 września 2021 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  2. zgody na zbycie akcji LOCUM S.A. z siedzibą w Warszawie.
 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd UNIMOR DEVELOPMENT S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest określone przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.