(Polski) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (1 z 5)

(Polski) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (1 z 5)

08.08.2022 • Dla Akcjonariuszy

(Polski) Zarząd Spółki UNIMOR DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk), w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest 1 (słownie: pierwszym) wezwaniem, o którym mowa w art. 16 Ustawy.