Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu

16.06.2021 • Kariera

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą UNIMOR Development S.A. z siedzibą w Gdańsku.


RADA NADZORCZA Spółki UNIMOR Development S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą UNIMOR Development S.A. (dalej „Spółka”), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące kryteria:
a. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c. posiadać co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
e. korzystać z pełni praw publicznych,
f. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Kandydaci nie mogą:
a. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c. być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
e. wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
f. spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).
3. Dodatkowo Kandydat powinien :
a. posiadać doświadczenie w branży nieruchomościowej,
b. posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu wyrazi gotowość do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję.
4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:
a. życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,
b. list motywacyjny,
c. oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
d. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
f. inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
7. Zgłoszenia należy składać osobiście, adres siedziby MS TFI S.A., Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, (wejście A, piętro IV), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – nie otwierać”.
8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 10.00 do 15.00 w terminie do dnia 30.04.2021 r.
9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.
10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 2 dni od terminu określonego do składania zgłoszeń.
11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.
14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie MS TFI S.A., począwszy od dnia 06.05.2021 r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.
15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.
17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni się w szczególności:
a. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych.
c. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Spółki,
d. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie MS TFI podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
a. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
b. Statut Spółki,
c. sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.
21. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest Pan Arkadiusz Szostakiewicz, tel. 734 178 903, adres e-mail: arkadiusz.szostakiewicz@pgzsa.pl.
22. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.
23. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn,
24. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
25. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

Formularz oświadczenia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu