Ogłoszenie o ZWZA

Ogłoszenie o ZWZA

09.12.2021 • Dla Akcjonariuszy

Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 395 § 1 i art. 399 § 1  Kodeksu Spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

na dzień 29.06.2020 r. o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 8. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
 9. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2019,
 10. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2019 o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, marketingowe, w zakresie PR oraz doradztwa związanego z zarządzaniem,
 11. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019,
 12. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h.,
 13. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2019,
 14. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2019,
 15. pokryciu straty za rok 2019,
 16. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
 17. zmian Statutu Spółki,
 18. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 19. Zamknięcie obrad.

Zarząd UNIMOR DEVELOPMENT S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest określone przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

1. Proponuje się w treści § 11 ust. 5 Statutu Spółki:
po słowie „z zarządzaniem” dodaje się „wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”

2. Dotychczasowa treść § 13 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.”

Proponowana treść § 13 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.”

3. Proponuje się w treści § 16 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki:
sformułowanie „łącznie za świadczone usługi” zastępuje się sformułowaniem „za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem.”

4. Proponuje się dodać do § 24 ust. 4 o następującym brzmieniu:
„4. MARS Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu wpisanemu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 577, posiadającemu status akcjonariusza Spółki do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. W okresie gdy MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest Akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania miesięcznego zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej,
4) otrzymywania przygotowanych przez Spółkę, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, operatów szacunkowych nieruchomości należących do Spółki.”

5. W § 261 otrzymuje nowe następujące brzmienie: po słowach „w trybie przetargu” dodaje się „lub aukcji” oraz słowa „wartość zbywanego składnika” zastępuje się słowami „wartość rynkowa zbywanego składnika”.

6. W § 261 ust. 3 skreśla się wyrazy „w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony Narodowej”.